SP Bełk

9. Przygotowania do egzaminów zewnętrznych - wytyczne MEN, CKE i GIS

Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych: ósmoklasisty, gimnazjalnego, maturalnego, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz zawodowego w 2020 r.[...]

>> Wytyczne MEN, CKE i GIS

O dodatkowych wytycznych dla dyrektorów i nauczycieli w związku z umożliwieniem opieki uczniom klas I-III i organizacją konsultacji na terenie szkoły można przeczytać na stronie MEN:

>> Dodatkowe wytyczne...

Do góry

10. Co ze szkołami do wakacji?

Od poniedziałku, 18 maja br. uruchamiamy kolejne etapy stopniowego powrotu do stacjonarnego funkcjonowania szkół, wybranych placówek oświatowych, bezpośredniego prowadzenia zajęć specjalistycznych z dziećmi posiadającymi opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju i uczniami posiadającymi orzeczenie. Przywracamy również możliwość prowadzenia wybranych zajęć praktycznych w szkolnictwie branżowym.

W kolejnych tygodniach przywrócimy zajęcia w klasach I-III szkoły podstawowej, umożliwimy realizację praktyk zawodowych u pracodawców w klasach III technikum oraz prowadzenie w szkołach konsultacji dla uczniów klas VIII szkoły podstawowej i absolwentów szkół ponadpodstawowych przygotowujących się do egzaminów, następnie dla uczniów wszystkich pozostałych klas ze szkół dla dzieci i młodzieży.[...]

>> Czytaj całość na stronie MEN...

Do góry

7. Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 24 maja

Do 24 maja br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nauka będzie się odbywać na odległość. 24 kwietnia br. Minister Edukacji Narodowej podpisał nowelizację stosownego rozporządzenia.

Wobec utrzymującej się wysokiej liczby zachorowań wywołanych rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 przepisami rozporządzenia z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Minister Edukacji Narodowej zdecydował o podjęciu działań profilaktycznych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa wśród dzieci i młodzieży i ograniczeniu – w terminie od 27 kwietnia do 24 maja 2020 r. – działalności niektórych jednostek systemu oświaty.

W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest realizowana na odległość. Za jej organizację odpowiada dyrektor szkoły.

Egzamin ósmoklasisty w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym potrwa od 16 do 18 czerwca. Termin dodatkowy odbędzie się od 7 do 9 lipca. Wyniki egzaminu ósmoklasiści poznają do 31 lipca. Szkoły otrzymają również wtedy zaświadczenia.

Do góry

5. Szkoła z TVP - nowy projekt Telewizji Polskiej i MEN

Już dziś, 30 marca br. od godziny 8.00 ruszyły pierwsze lekcje z TVP! Materiały będą emitowane od poniedziałku do piątku na ogólnodostępnych antenach Telewizji Polskiej. Znajdą się także na VOD.TVP.PL. Pasmo to skierowane jest do uczniów klas 1-8 szkół podstawowych. Sponsorem projektu „Szkoła z TVP” jest Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza. Zapraszamy do oglądania!

>> Szkoła z TVP - Plan lekcji

Do góry

4. Szanowni Rodzice!

Od 25 marca 2020r. zaczynamy realizować „zdalne nauczanie”, które nakłada na nauczycieli obowiązek realizacji podstawy programowej oraz monitorowanie postępów uczniów. To dla Nas wszystkich bardzo trudny czas, kiedy wszyscy uczymy się pracować i uczyć w nowej rzeczywistości. Organizując uczniom kształcenie na odległość pamiętamy o uwzględnieniu zasad bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikacje elektroniczną, aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z tych urządzeń i ich dostępność w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także ich sytuację rodzinną.

Przedstawiamy działania, które podjęła szkoła:

1. Rozpoczyna się kontynuacja realizacji podstawy programowej. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele przedmiotowcy (w oddziałach klas IV-VIII) przygotowując materiały edukacyjne do kształcenia na odległość dokonują weryfikacji dotychczas realizowanej podstawy programowej tak, by dostosować ją do wybranej metody kształcenia na odległość.

2. Wykorzystanie platformy internetowej dedykowane jest uczniom klas IV-VIII oraz zależnie od mobilności technologicznej i współpracy w tym zakresie między nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej a rodzicami uczniów – także w oddziałach I-III.

3. Nauczyciele kształcenia edukacji wczesnoszkolnej mają obowiązek poinformowania rodziców o przesyłanych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu.

4. Dotychczas przygotowywane przez nauczycieli formy i metody zdalnego przesyłania materiałów i treści edukacyjnych odbywają się poprzez dziennik elektroniczny oraz podane Państwu platformy edukacyjne. Dopuszczalna jest także komunikacja przez telefon lub ogólnodostępne komunikatory internetowe, z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych wynikających z ustawy. Harmonogram zajęć on-line poszczególnych oddziałów oparty jest na dotychczasowym planie nauczania oddziałów klasowych z uwzględnieniem następujących wytycznych:

a) nauczyciele, codziennie w dni robocze, pracują zgodnie z planem lekcji.

b) nauczyciel uwzględniając na prowadzonej jednostce lekcyjnej on-line zaplanowany przez siebie temat (obejmujący zakres podstawy programowej) dostosowuje podział czasu pracy z uczniami do ich potrzeb psychofizycznych z uwzględnieniem zasad bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń elektronicznych dostępnych dla uczniów). Nauczyciel  na prowadzonej jednostce lekcyjnej on-line wyjaśnia uczniom treści programowe z wykorzystaniem opracowanych przez siebie form przekazu dedykowanych na platformie, przygotowanych przed rozpoczęciem zajęć i innych, takich jak: podręcznik, zeszyt ćwiczeń, platforma www.epodreczniki.pl, serwis gov.pl/zdalnelekcje, TVP, inne stacje telewizyjne oraz strony muzeów, teatrów.

c)  nauczyciel może przesłać uczniom opracowany przez siebie materiał on-line przed rozpoczęciem zajęć, który zrealizuje z uczniami według planu lekcji. W przesłanym materiale nauczyciel zależnie od potrzeb uwzględnia następujące treści: temat zajęć, notatka do zeszytu dla uczniów, forma przekazu treści dedykowanych uczniom (np. program prezentacyjny, edytor tekstu, quiz etc.) link do filmiku wyjaśniającego dane pojęcie oraz zadania do wykonania z podręcznika, ćwiczeń lub dedykowanych stron internetowych.

d) nauczyciel ustala z oddziałem klasowym formę i zakres czasowy kontaktu z uczniami w dniu, w którym zrealizował lekcję – w celu udzielania odpowiedzi.

e) nauczyciel ustala czas na wykonanie i odesłanie drogą on-line przez uczniów zleconych prac domowych.

5. Nauczyciele prowadzący zajęcia w świetlicy przygotowują on-line zestaw zabaw i ćwiczeń, które uatrakcyjnią uczniom czas spędzany w domu.

6. Szkolni pedagodzy pełnią dyżur dla uczniów i rodziców on-line w ustalonych godzinach konsultacji.

7. Nauczyciele sprawdzają obecność uczniów na podstawie odbieranych wiadomości od nauczycieli prowadzących dane zajęcia.

8. Informacja o terminach konsultacji z uczniami lub rodzicami zostanie przekazana poprzez dziennik elektroniczny.

Zdaję sobie sprawę, jak wielkim wyzwaniem jest ta nowa forma nauczania dla uczniów, dla Państwa i dla nauczycieli oraz ile wymaga pracy. Jestem przekonana, że wzajemna współpraca i otwartość na nową sytuację przyniesie w naszej szkole dobre rezultaty. Proszę o zachowanie przez uczniów spokoju, uczestniczenie w zajęciach i wykorzystanie tego czasu na samorozwój.

Proszę zgłaszać wszelkie uwagi i przemyślenia – będziemy na bieżąco doprecyzowali nasze założenia. Wszystkich serdecznie pozdrawiam i życzę zdrowia!

Z poważaniem
Krystyna Janiszewska

Do góry

3. Kształcenie na odległość

1. Nauka zdalna podczas zawieszenia zajęć w szkołach

Epodreczniki.pl, podręcznik internetowy „Włącz Polskę”, portale edukacyjne Instytutu Pamięci Narodowej, Telewizji Polskiej, Polskiego Radia czy Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji to strony, które mogą być wykorzystywane do zdalnej pracy z uczniami w okresie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Ministerstwem Cyfryzacji, Zespołem GovTech Polska i instytucjami publicznymi przygotowało rekomendacje dotyczące materiałów edukacyjnych do wykorzystania przez nauczycieli i dyrektorów szkół.

>> Zdalne lekcje - propozycje materiałów dydaktycznych i narzędzi
>> Nauka zdalna - zalecenia Ministerstwa Edukacji Narodowej

Do góry

2. Koronawirus

W związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce koronawirusa, w trosce o zdrowie Państwa oraz Pracowników szkoły, proszę o ograniczenie osobistego załatwiania spraw i procedowanie ich w formie poczty elektronicznej oraz e-dziennika.

Zachęcam również do korzystania z dostępnych linii telefonicznych:

692 411 720 - dyrektor szkoły
519 111 206 - wicedyrektor
506 077 285 - sekretarz szkoły
784 044 318 - referent

Dziękuję za wyrozumiałość. O wszelkich zmianach będziemy informowali za pośrednictwem strony internetowej, jak również e-dziennika.

Krystyna Janiszewska

Do góry