SP Bełk

7. Nauczanie zdalne do końca lutego

Od poniedziałku, 15 lutego br. przez najbliższe dwa tygodnie szkoły i placówki oświatowe będą funkcjonowały na dotychczasowych zasadach. Dzieci z przedszkoli i uczniowie klas I-III szkół podstawowych nadal będą miały zajęcia stacjonarne w placówkach i w szkołach, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, określonych w wytycznych MEiN, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Uczniowie klas IV–VIII szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży, szkół podstawowych dla dorosłych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego, centrów kształcenia zawodowego, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, domów wczasów dziecięcych i szkolnych schronisk młodzieżowych do końca lutego br. uczą się zdalnie, poza wyjątkami dotyczącymi kształcenia zawodowego.

Kolejne decyzje dotyczące funkcjonowania szkół i placówek będą podejmowane pod koniec lutego.

>>> Źródło... <<<

Do góry

6. Dzień Bezpiecznego Internetu

We wtorek 9 lutego obchodzony jest Dzień Bezpiecznego Internetu. W obecnych czasach zwracanie dzieciom na bezpieczeństwo w sieci oraz racjonalne korzystanie z jego zasobów jest niezwykle istotne. Poniżej znajduję się link do projektu edukacyjnego Akademii NASK

>>> Materiały edukacyjne projektu "Plik i folder" <<<

Plik i Folder to bohaterowie projektu, który jest wynikiem współpracy NASK z Grupą Artystyczną Zygzaki. Te dwie fikcyjne postaci wprowadzają dzieci w wirtualny świat, tłumaczą jego podstawowe pojęcia, ostrzegają przez czyhającymi w nim zagrożeniami oraz uczą, jak postępować w trudnych sieciowych sytuacjach. Materiały edukacyjne projektu "Plik i Folder" adresowane są dla dzieci ze szkoły podstawowej.

Do góry

3. Klasyfikacja półroczna

Szanowni Rodzice!

Zbliża się klasyfikacja śródroczna. Kończymy I półrocze br. roku szkolnego w wyjątkowych okolicznościach, w związku z tym chciałabym Państwu przekazać kilka informacji, jak się do tego przygotowujemy. Z uczniami pracujemy na bieżąco, łączymy się – głównie przez Teamsa lub ZOOMA. Nauczyciele korzystają też z innych platform, które pomagają również uatrakcyjnić zajęcia. Z pracy uczniów jesteśmy zadowoleni, wszyscy pracują na miarę Swoich możliwości. Zgłaszane przez Rodziców problemy techniczne, w tym brak sprzętu też staramy się na bieżąco rozwiązywać ( szkoła udostępniła potrzebującym rodzinom laptopy). Zajęcia, jak Państwo wiecie, realizowane są zgodnie z planem nauczania, czyli planem lekcji.

Śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a śródroczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania – wychowawca klasy.

Śródroczną ocenę klasyfikacyjną zachowania wystawia wychowawca klasy, ale zobowiązany jest zasięgnąć opinii:

 • nauczycieli uczących w klasie,
 • uczniów danej klasy oraz
 • ocenianego ucznia.

Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie szkoły.

Decydując o sposobie oceniania zachowania uczniów w zdalnym nauczaniu nauczyciel bierze również pod uwagę:

 • pilność i terminowość w przesyłaniu zadanych prac,
 • zaangażowanie w wypełnianie obowiązków lekcyjnych,
 • jakość prac domowych,
 • samodzielność, zaangażowanie i systematyczność w wykonywaniu prac,
 • bezpieczne i kulturalne korzystanie z narzędzi internetowych,
 • zdalną pomoc kolegom w nauce,
 • dbałość o zdrowie i przestrzeganie zasad w sytuacji zagrożeń.

Nauczyciele wykorzystują (między innymi) następujące sposoby oceniania podczas realizacji nauczania zdalnego:

 • praca domowa (prace pisemne, karty pracy, zdjęcie wykonanej pracy, nagranie itp.),
 • wypracowanie,
 • udział w dyskusjach on-line, wypowiedź na forum,
 • inne prace np.: referaty, prezentacje, projekty itp.,
 • rozwiązywanie testów,
 • wszelkie formy aktywności wskazane przez nauczyciela,
 • odpowiedź ustną,
 • oceniamy zaangażowanie ucznia w trakcie konkretnej lekcji lub podsumowujemy określony okres pracy podczas zdalnego nauczania (ocena jest wystawiana na podstawie systematycznej pracy, zadań domowych i innych aktywności wskazywanych przez nauczyciela).

W klasach I–III szkoły podstawowej śródroczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródroczna ocena klasyfikacyjna z zachowania są ocenami opisowymi.

Ocenianie ucznia w ramach nauczania indywidualnego:

W indywidualnym nauczaniu realizuje się wszystkie obowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikające z ramowego planu nauczania danego typu i rodzaju szkoły, dostosowane do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. Uczeń otrzymuje oceny śródroczne ze wszystkich zajęć edukacyjnych oraz ocenę zachowania.

Zdaję sobie sprawę, jak wielkim wyzwaniem jest ta nowa forma nauczania i klasyfikowaniadla uczniów, dla Państwa i dla nauczycieli oraz ile wymaga pracy. Jestem przekonana, że wzajemna współpraca i otwartość na nową sytuację przyniesie w naszej szkole dobre rezultaty. Proszę o zachowanie przez uczniów spokoju, uczestniczenie w zajęciach i wykorzystanie tego czasu na samorozwój.

Informacja o terminach konsultacji z uczniami lub rodzicami zostanie przekazana poprzez dziennik elektroniczny.

Życzę dużo zdrowia.

Z wyrazami szacunku,
Krystyna Janiszewska

Do góry

2. Konsultacje z psychologiem

Szanowni Rodzice!

Serdecznie zapraszam do szkoły na spotkanie - konsultacje (chętnych Rodziców) z psychologiem - Panią Mariolą Kujańską.

Pani psycholog będzie do Waszej dyspozycji:

 • 10 grudnia 2020r. w godz. 14.00 - 15.30,
 • 16 grudnia 2020r. w godz. 16.00 - 17.30.

Tematem konsultacji będzie: "Jak wspierać odporność psychiczną dzieci w okresie zdalnego nauczania". Myślę, że Pani psycholog może udzielić również porad w rozwiązaniu ważnych dla Was problemów.

Proszę o zachowanie na terenie szkoły reżimu sanitarnego.

Pozdrawiam serdecznie,
Krystyna Janiszewska

Do góry

11. Zmiany na egzaminie ósmoklasisty

W 2021 roku egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny będą przeprowadzone wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej. Mamy opracowaną propozycję wymagań egzaminacyjnych z poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych, którą chcemy teraz poddać publicznej dyskusji. Zmianie powinny ulec również arkusze egzaminacyjne, chcemy pokazać na czym te zmiany będą polegały. Do końca grudnia będą gotowe przepisy, a także aneksy do informatorów, dzięki którym można spokojnie przygotować się do egzaminów.

Wymagania egzaminacyjne to istotne wytyczne dla nauczycieli i uczniów. Dzięki nim wiadomo, jakie wiadomości i umiejętności będą sprawdzane w zadaniach egzaminacyjnych oraz co należy z lat wcześniejszych powtórzyć do egzaminu. Wprowadzone rozwiązania pozwolą również na większy komfort pracy nauczycielom.

>>> Czytaj całość na stronie MEN... <<<

Do góry

3. Ankieta dla rodziców

Szanowni Rodzice!

Przesyłam Państwu treść pisma oraz link do anonimowej ankiety, którą przesłało do szkół Kuratorium Oświaty w Katowicach:

Szanowni Państwo Dyrektorzy,
prosimy o niezwłoczne przekazanie rodzicom uczniów szkół podstawowych dla młodzieży, liceów ogólnokształcących dla młodzieży, techników i szkół branżowych I stopnia linku do anonimowej ankiety dla rodziców dotyczącej zdalnego nauczania w szkołach w sytuacji czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

>>> Link do ankiety <<<

Ankieta dla rodziców będzie dostępna do 15 grudnia 2020 roku.

Pozdrawiam serdecznie,
Krystyna Janiszewska

Do góry

5. Szkoła z TVP - nowy projekt Telewizji Polskiej i MEN

Już dziś, 30 marca br. od godziny 8.00 ruszyły pierwsze lekcje z TVP! Materiały będą emitowane od poniedziałku do piątku na ogólnodostępnych antenach Telewizji Polskiej. Znajdą się także na VOD.TVP.PL. Pasmo to skierowane jest do uczniów klas 1-8 szkół podstawowych. Sponsorem projektu „Szkoła z TVP” jest Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza. Zapraszamy do oglądania!

>> Szkoła z TVP - Plan lekcji

Do góry

4. Konto Rady Rodziców

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Bełku

O.K. Bank Spółdzielczy
Nr konta:
4684-5410-9520-0300-0197-8300-01

Do góry