SP Bełk

13. Egzamin ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony od 16 do 18 czerwca br.

Dokumenty dotyczące egzaminu:

>> Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty,
>> Przebieg egzaminu ósmoklasisty - wytyczne GIS, MZ, MEN,

Do góry

1. Konsultacje od 1 czerwca

Z dniem 1 czerwca 2020r. jest możliwość konsultacji dla wszystkich uczniów, z wszystkich przedmiotów w szkole. Proszę jednak, ze względu na obecnie panujące zagrożenie epidemiczne, abyście starali się korzystać z konsultacji online po uprzednim umówieniu się z nauczycielem.

Ważne dokumenty:

>> Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół dotyczące konsultacji w szkole,
>> Harmonogram dyżurów nauczycieli w szkole (spotkanie w szkole odbędzie się po uprzednim umówieniu się nauczyciela z uczniem).

Zostańcie w domu!!!

Z poważaniem
Krystyna Janiszewska

Do góry

4. Życzenia z okazji Dnia Dziecka

Wszystkim UCZNIOM naszej szkoły,
Tym małym i Tym dużym z okazji Dnia Dziecka
życzymy wszystkiego najlepszego,
samych radosnych chwil, dni pełnych słońca i uśmiechu,
dziecięcej wiary w rzeczy niemożliwe.

Życzymy sukcesów oraz rozwoju pasji i talentów.
Niech każdy dzień będzie dla Was fascynującą przygodą,
pełną inspirujących wydarzeń.
Życzymy pięknego dnia i dużo zdrowia.
Bardzo za Wami tęsknimy!!!!!!!

W imieniu wszystkich Nauczycieli, Pracowników szkoły
- Krystyna Janiszewska oraz Justyna Wencel

Do góry

5. Informacja dla rodziców uczniów klas 1-3

Szanowni Rodzice!

Realizując przepisy § 18 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.)

zawiadamiam o dalszym zawieszeniu zajęć wychowawczo-opiekuńczych dla uczniów klas I-III w Szkole Podstawowej im. Franciszka Rducha w Bełku w okresie od 1 do 5 czerwca 2020 r.

Z poważaniem
Krystyna Janiszewska

Do góry

6. Z okazji Dnia Matki...

Kochane Mamy!

Obchodzimy dziś wyjątkowe Święto – Dzień Matki. Dziękujemy Wam, Kochane Mamusie, za to, że kochacie nas nie za coś, ale dlatego, że jesteśmy! Dziękujemy za Wasze uśmiechy, dobre słowa, czułość i troskę o nas. Dziękujemy za Waszą ogromną miłość! My też bardzo Was kochamy! A wyrazem naszej miłości i pamięci o Waszym Święcie są nasze życzenia dla Was! Kochane Mamusie, niech spełnią się wszystkie Wasze marzenia!

>> Zobacz prezentację z okazji Dnia Matki

Do góry

10. Przedłużenie okresu zawieszenia pracy szkoły

Szanowni Rodzice!

Informuję, że z uwagi na sytuację epidemiczną w naszej Gminie, przypadki zachorowania na COVID-19 u coraz większej liczby mieszkańców, w tym nauczycieli oraz nieznaczne zainteresowanie rodziców możliwością powrotu dziecka do szkoły/przedszkola, w trosce o zdrowie uczniów, pracowników i ich rodzin przedłużony zostaje okres zawieszenia pracy jednostek oświatowych w naszej Gminie.

Realizując przepisy § 18 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.)

zawiadamiam o zawieszeniu zajęć wychowawczo-opiekuńczych dla uczniów klas I-III w Szkole Podstawowej im. Franciszka Rducha w Bełku w okresie od 25 do 29 maja 2020 r.

Z poważaniem
Krystyna Janiszewska

Do góry

12. Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Na podstawie § 11b ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.) ogłasza się

Terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych i szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy prawo oświatowe, z wyjątkiem szkół policealnych, branżowych szkół ii stopnia oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych na rok szkolny 2020/2021:

>> Zobacz: Terminy postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych

Z poważaniem
Krystyna Janiszewska

Do góry

11. Konsultacje dla uczniów klasy 8

Od 25 maja br. uczniowie klas VIII szkół podstawowych będą mieli możliwość korzystania z konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów, w szczególności z tych przedmiotów, z których od 16 do 18 czerwca będą zdawać egzamin ósmoklasisty. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia. W naszej szkole będzie to zorganizowane w następujący sposób:

  • konsultacje z języka polskiego będą się odbywać w poniedziałek w godz. od 9.00 do 9.45
  • konsultacje z matematyki będą się odbywać w piątek w godz. od 13.00 do 13.45
  • konsultacje z języka angielskiego będą się odbywać w piątek w godz. od 12.00 do 12.45
  • z pozostałych przedmiotów konsultacje będą się odbywać po wcześniejszym umówieniu się z nauczycielem danego przedmiotu co formy konsultacji (czy to ma się odbywać zdalnie, czy na terenie szkoły).

Podczas konsultacji można będzie np.: poprawić ocenę, napisać zaległy sprawdzian, poprosić o wytłumaczenie trudniejszej partii materiału.

W przypadku przyjścia do szkoły, proszę pamiętać o maseczkach i rękawiczkach, a także zachowaniu odpowiedniej odległości od siebie.

Z poważaniem
Krystyna Janiszewska

----------------------------------------------------

Oświadczenia dla rodziców, którzy otrzymali informację o tym, że ich dziecko może od 25.05.2020 r. uczęszczać na konsultacje do szkoły:

>> Oświadczenie

Do góry

9. Uruchomienie funkcjonowania szkoły

Szanowni Rodzice,

Informuję, że w porozumieniu z organem prowadzącym, podjęłam decyzję o ponownym uruchomieniu funkcjonowania szkoły w zakresie klas I-III szkoły podstawowej od dnia 25 maja 2020r. Szkoła będzie czynne w godzinach ustalonych z rodzicami – w tych godzinach placówka będzie pełniła funkcję opiekuńczą-wychowawczą z elementami dydaktycznymi (proces dydaktyczny pozostaje w formule on-line).

W związku z powyższym należy do dnia 20 maja 2020r. – do godz. 14.00 – złożyć deklarację potrzeby przyjęcia dziecka do szkoły i chęci skorzystania z zajęć opiekuńczo-wychowawczych oraz dydaktycznych. Druk deklaracji jest umieszczony poniżej. Po wypełnieniu deklaracji i jej podpisaniu, należy ją zeskanować lub wykonać zdjęcie i przesłać na adres mailowy szkoły (zs5.belk@wp.pl). Jeżeli jest to możliwe to również istnieje możliwość podpisania deklaracji i przesłania na wskazany wyżej adres e-mailowy lub za pomocą dziennika elektronicznego. W przypadku braku takich możliwości, należy deklarację złożyć osobiście w szkole, wrzucając podpisaną deklarację do zamkniętej, oznaczonej napisem „korespondencja od rodziców” i zabezpieczonej skrzynki, znajdującej się przy wejściu do szkoły.

Szczegółowa organizacja pracy szkoły zależy od liczby zgłoszonych i przyjętych dzieci. O ostatecznej decyzji o przyjęciu dziecka do szkoły zostaną Państwo powiadomieni przez dyrektora, najpóźniej do dnia 23 maja do godz. 14.00 poprzez e-dziennik. Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły w czasie epidemii mają dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. W pierwszej kolejności będą to dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Przypominam, że rodzicowi dziecka, któremu szkoła nie zapewni udziału w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych, mimo że rodzic wyrazi taką chęć, będzie przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy. W czasie funkcjonowania szkoły będzie obowiązywał rygor sanitarny i szczególne procedury bezpieczeństwa, w tym przyprowadzania i odbierania dzieci oraz ich pobytu w szkole. Procedury umieszczone są na stronie internetowej szkoły. Wszyscy rodzice są zobowiązani do zapoznania się z nimi i przestrzegania ich. Informuję także, że dla dzieci, które nie będą uczęszczać do szkoły w okresie 25 maja 2020r -07 czerwca 2020r. proces dydaktyczny nadal prowadzony jest z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Szanowni Rodzice, podejmując decyzję o korzystaniu przez dziecko z zajęć opiekuńczo- wychowawczych w szkole w okresie epidemii, musicie uwzględnić, że podczas przebywania dziecka na terenie szkoły, pomimo stosowanych w placówce procedur bezpieczeństwa i postępowania oraz stosowania środków ochronnych, może dojść do zakażenia dziecka koronawirusem SARS-CoV-19, a także przeniesienia zakażenia na inne osoby, w tym członków najbliższej rodziny.

Jednocześnie zapewniam, że zrobimy wszystko, aby taka sytuacja nie miała miejsca.

Dyrektor szkoły
Krystyna Janiszewska

----------------------------------------------------

Dokumenty do pobrania w formacie PDF:

>> Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bełku
>> Oświadczenia dla rodziców
>> Załącznik nr 1
>> Załącznik nr 2
>> Załącznik nr 3
>> Załącznik nr 4
>> Załącznik nr 5

Do góry

8. Komunikat w sprawie nauczania zdalnego i egzaminów

Szanowni Rodzice, Nauczyciele i Uczniowie!

Uprzejmie informuję, że do 26 kwietnia 2020r. została przedłużona przerwa w nauczaniu stacjonarnym w szkołach. Nowelizacja rozporządzenia MEN w tej sprawie została już opublikowana w: Dzienniku Ustaw RP. W związku z przedłużeniem kształcenia na odległość w szkołach i placówkach oświatowych, a także przesunięciem terminu egzaminów zmienione zostały również przepisy dotyczące m.in. harmonogramu egzaminów, rekrutacji, zadań dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz zespołów egzaminacyjnych. Zostało podpisane przez Ministra MEN rozporządzenie w tej sprawie. Wszystkie komunikaty w tej sprawie są zamieszczone na stronie ministerialnej: www.gov.pl/edukacja.

Krótko mówiąc, po przerwie świątecznej zostajemy w domu. O wszystkich sprawach dotyczących organizacji szkoły będę Państwa informować na bieżąco.

pozdrawiam, Krystyna Janiszewska

Do góry

7. Życzenia świąteczne

Wielkanoc to czas otuchy i nadziei.
Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa
i drugiego człowieka.
Życzymy, aby Święta Wielkanocne
przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość.
By stały się źródłem wzmacniania ducha.

Niech Zmartwychwstanie,
które niesie odrodzenie,
napełni Was pokojem i wiarą,
niech da siłę w pokonywaniu trudności
i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość…


Życzy Dyrekcja, Grono Pedagogiczne,
Społeczność Uczniowska oraz pracownicy
Szkoły Podstawowej w Bełku

Wielkanoc 2020r.

Do góry

2. Rekrutacja do klasy pierwszej

Informacja dotycząca zapisu dzieci do klasy I na rok szkolny 2020/2021

Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Franciszka Rducha w Bełku informuje, że dzieci z rocznika 2013 zamieszkałe w obwodzie szkoły zostały zapisane na rok szkolny 2020/2021 do klasy I z urzędu.

Druk zgłoszenia dziecka będzie można wrzucić do urny znajdującej się w głównym wejściu do szkoły od 15 kwietnia 2020r. w godzinach od 8.00 do 12.00.

>> Zgłoszenie

Krystyna Janiszewska

Do góry

3. Wiosenna przerwa świąteczna

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informuję, że od 9 do 14 kwietnia br. w szkołach będzie trwać wiosenna przerwa świąteczna. W czwartek, 9 kwietnia i piątek, 10 kwietnia br. szkoły nie będą prowadzić zajęć dydaktyczno-wychowawczych z uczniami w formie kształcenia na odległość, ani zajęć opiekuńczych (świetlicowych) dla uczniów.

Natomiast przedszkola, jako placówki nieferyjne, do 10 kwietnia br. prowadzą swoją działalność z dziećmi zgodnie z przepisami prawa o czasowym ograniczeniu funkcjonowania jednostek systemu oświaty.

Źródło: >> MEN

Do góry

4. Echa Dnia Babci i Dziadka w klasach I-III

Mimo, że styczeń jest zimowym miesiącem, pełnym chłodnych dni, są takie dwa dni, jedyne dwa dni w roku, kiedy każdemu robi się cieplej na sercu. To 21 i 22 stycznia - święto naszych kochanych Babć i Dziadków. W Szkole Podstawowej im. Franciszka Rducha w Bełku zapraszanie babć i dziadków na uroczystość z okazji ich święta jest tradycją na stałe wpisaną w repertuar imprez szkolnych. To święto jest dniem niezwykłym, nie tylko dla dzieci, ale przede wszystkim dla gości. To dzień pełen uśmiechów, wzruszeń, łez i radości.

13 oraz 14 lutego br. we wszystkich klasach I-III odbyły się z tej okazji wspaniałe uroczystości. Imprezy z okazji tego święta swoją obecnością uświetniła pani Dyrektor Krystyna Janiszewska, która w ciepłych słowach zwróciła się do gości podkreślając ich rolę w wychowaniu najmłodszego pokolenia. Również wychowawczynie klas młodszych – p. Krystyna Janas, p. Katarzyna Gierlich, p. Magdalena Buchalik, p. Katarzyna Bober, p. Ewa Salamon oraz p. Agnieszka Zgoll-Rybka – złożyły serdeczne życzenia wszystkim babciom i dziadkom. Na pięknie udekorowanej sali gimnastycznej uczniowie wraz z wychowawczyniami przygotowali ciekawy program artystyczny. W większości były to wzruszające życzenia, wiersze i piosenki okolicznościowe, związane tematycznie z tymże świętem. Oprócz montażu słowno - muzycznego, szanowni goście obejrzeli także grę na skrzypcach, akordeonie oraz pianinie, a także inscenizacje oraz pokazy taneczne w wykonaniu swoich wnuczek i wnuczków.

W trakcie uroczystości babcie i dziadkowie mogli podziwiać swoje pociechy w różnych formach artystycznych. Ponadto barwne stroje, scenografia i choreografia w pełni angażowały uwagę, ciesząc się aplauzem publiczności. Mali artyści z przejęciem odtwarzali swoje role, a czcigodni goście ze wzruszeniem odbierali czułe słowa, kierowane pod ich adresem. Frekwencja jak co roku dopisała. Dzieci przygotowały również dla nich poczęstunek w postaci ciasteczek. Następnie obdarowały swoich ukochanych gości kwiatami. Atmosfera tej uroczystości była wspaniała, podziękowaniom ze strony gości nie było końca. Dzieci poczuły się prawdziwymi gospodarzami placówki szkolnej. Spotkania upłynęły w miłej i serdecznej atmosferze. Uczniowie, poprzez poezję, piosenkę i taniec, mogli wyrazić kochanym babciom i dziadkom, swoje uczucia za trud włożony w ich wychowanie.

Dziękujemy wszystkim babciom i dziadkom za bezgraniczną miłość, dobroć i życzymy dużo zdrowia oraz samych pięknych chwil w życiu i tego, aby zawsze byli dumni ze swych wnuków, jak w tym dniu. Dziękujemy serdecznie gościom za liczne przybycie, oraz dzieciom za cudowne chwile. Szczególne podziękowania należy skierować do rodziców, którzy zaangażowali się w pomoc przy organizacji uroczystości. Wszyscy czekamy na następne wspólne spotkania. Do zobaczenia za rok!

Ewa Salamon

Do góry

5. Bal karnawałowy w klasach I-III

Karnawał to miła tradycja przepełniona muzyką i zabawą, gdzie ważnym elementem tego okresu są bale karnawałowe. To fantastyczny czas nie tylko dla dorosłych, ale i dla dzieci. Bal karnawałowy dla uczniów to czas niezwykły, często wyczekiwany przez wiele tygodni. Jest atrakcją bardzo lubianą przez dzieci, dostarczającą im wielu przeżyć i radości. Tak też było w tym roku. W naszej szkole 21 lutego wszystkie klasy I-III wzięły udział w balu karnawałowym.

W tych dniu już od rana na korytarzach szkolnych pojawiały się kolorowe postacie. Uczniowie każdej klasy byli bardzo podekscytowani czekającą ich zabawą. Przepięknie przebrani z dumą prezentowali wymyślne stroje. Wśród uczestników byli  bohaterowie znanych bajek i filmów. Można było spotkać wróżki, królewny, rybaków, rycerzy, piratów, policjantów, strażaków, Spider-Mana, Zorro, Batmana, czarownice, piłkarzy, bokserów, odważnych kowbojów, Indian, krasnoludki, a także  wiele innych lubianych postaci z kreskówek, bajek i baśni. Nie sposób policzyć i wymienić tych wszystkich  postaci. Fantazja dzieci i kreatywność rodziców była imponująca. Uczniowie wyglądali bajecznie i kolorowo.

Podczas balu w pierwszej kolejności dzieci miały możliwość pozowania do zdjęcia grupowego oraz zdjęć indywidualnych, by uwiecznić jak pięknie wyglądały. Następnie wszyscy uczestnicy balu tańczyli na sali gimnastycznej oraz brali udział w licznych zabawach. Wystrój klas oraz sali gimnastycznej – pełen balonów, łańcuchów i serpentyn – wprowadzał w karnawałowy nastrój oraz zachęcał wszystkich do wesołej zabawy. Każdy mógł zatańczyć jak najbardziej wymyślne tańce przy pięknej muzyce. Podczas odpoczynku na dzieci czekał w klasach słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.

Bal umożliwił dzieciom i wychowawcom spędzenie czasu w miłej i serdecznej atmosferze. Wspólna zabawa przyniosła wiele radości naszym wychowankom, a to było głównym celem organizacji takiego balu przebierańców. W tym czasie dzieciom towarzyszyła ogromna euforia, uśmiech i aktywność, a cały okres karnawału przebiegł w radosnej atmosferze. Dziękujemy dzieciom i rodzicom za zaangażowanie w przygotowanie pięknych balowych strojów. Kolejny bal karnawałowy już za rok!

Ewa Salamon

Do góry

6. Sprawozdanie z akcji „Świąteczne pomaganie”

W okresie przedświątecznym w klasach została przeprowadzona zbiórka pieniędzy na cele charytatywne z przeznaczeniem dla rodzin naszej szkoły dotkniętych poważną chorobą. Łącznie uzbierano 1478,80zł. Rodzin, którym chcieliśmy pomóc wychowawcy wytypowali aż 7. W związku z tym szkoła przekazała dla każdej z nich po 200zł. Pozostałe 78,8 dołączono do kwoty uzbieranej w czasie „Pchlego targu” i sumę 500zł przekazano na hospicjum dla dzieci „Świetlikowo” w Tychach.

Jako Szkoła chcemy Państwu gorąco podziękować za zrozumienie oraz otwartość serca na potrzeby innych. Państwa postawę empatii z pewnością przejmą i naśladować będą w przyszłości również dzieci. Jeszcze raz bardzo dziękujemy.

Z wyrazami wdzięczności
Dyrekcja oraz Nauczyciele Szkoły Podstawowej im. F. Rducha w Bełku

Alina Dubec

Do góry

10. Skarby ukryte w opowieści babci

Wielopokoleniowa rodzina spotyka się przy wigilijnym stole, dziadkowie, rodzice i dzieci dzielą się opłatkiem, składają życzenia, a najmłodsi niecierpliwie wyglądają pierwszej gwiazdki – to sceny tak dobrze znane z każdego domu, tworzące jedyny w roku, wyjątkowy nastrój świąt Bożego Narodzenia.

W taki właśnie sposób rozpoczęli swój jasełkowy występ uczniowie naszej szkoły, który odbył się 17 grudnia br. w sali Centrum Kulturalno – Edukacyjnego w Czerwionce. Widownię po brzegi zapełnili rodzice naszych uczniów, rodzeństwo, dziadkowie, a czasem tez pradziadkowie i inni bliscy, członkowie rodzin, przyjaciele.

Wszystkich gości powitały Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Por. Franciszka Rducha w Bełku pani Krystyna Janiszewska oraz Wicedyrektor pani Justyna Wencel. W ten wyjątkowy wieczór zaszczycili nas także swoją obecnością: Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny pan Wiesław Janiszewski, zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny pan Andrzej Raudner, Pełnomocnik Burmistrza do Spraw Społecznych pani Aleksandra Chudzik, Przewodniczący Rady Miejskiej pan Bernard Strzoda, Proboszcz Parafii Belk ks. Konrad Opitek, wikary Parafii Bełk ks. Cezariusz Wala, Siostry Służebniczki bełkowskiego Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Marii Panny – siostra przełożona Teresa Wodniok, siostra Archangela i siostra Bernarda, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Czerwionce Leszczynach pani Mariola Czajkowska, sołtys Bełku i radna Rady Miejskiej pani Jolanta Szejka, radna Rady Miejskiej i przewodnicząca Komisji Oświaty pani Stefania Szyp, dyrektor Przedszkola w Bełku pani Stefania Baluch, przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Bełku pani Krystyna Gawlik, była naczelnik Wydziału Edukacji pani Krystyna Sosna, prezes Klubu Emerytów i Rencistów pani Aurelia Kowol, szef Klubu Sportowego DECOR Bełk pan Adam Teper, przedstawiciele firm, które obsługują bełkowską szkołę pan Marek Skrobek, pan Grzegorz Los, pan Andrzej Faber, rodzice działający w trójkach klasowych z przewodniczącą Rady Rodziców panią Eweliną Korus na czele.

Przy wigilijnym stole wszystko już gotowe zatem babcia może rozpocząć swoją opowieść, której tak bardzo domagają się wnuczęta. To opowieść o cudzie, który wydarzył się ponad dwa tysiące lat temu, lecz trwa nadal w sercu każdego człowieka, który jest gotów go przyjąć. Wraz z toczącą się opowieścią oglądamy zatem wzruszający moment Zwiastowania radosnej nowiny skromnej dziewczynie z Nazaretu, przeżywamy wraz z wykonawcami trud wędrówki Maryi i Józefa do Betlejem, po rozporządzeniu cezara o spisie ludności, jesteśmy świadkami odrzucania Świętej Rodziny, gdy zabrakło dla Niej miejsca w gospodzie. Porusza chwila narodzin Zbawiciela Świata w małej stajence, na sianie, w żłobie, pośród zwierząt.

W opowiadaniu babci nie mogło zabraknąć także okrutnego Heroda, trzech królów, których prowadziła do Bożego Dzieciątka gwiazda, ale też anioł wskazał im drogę, by już nie wracali tą samą drogą, która prowadziła do Heroda. Pojawili się także pomocni i życzliwi pastuszkowie, którzy pierwsi złożyli dary w stajence. Na końcu Boże Dzieciątko odwiedziły również pory roku wraz ze swoimi atrybutami: kwiatkami, listeczkami, owocami, płatkami śniegu i zwierzątkami... W te role najpiękniej wcielili się najmłodsi uczniowie z klas I-III przygotowane przez wychowawczynie: panią Katarzynę Bober, panią Katarzynę Gierlich, panią Magdalenę Buchalik, panią Krystynę Janas, panią Ewę Salamon i panią Agnieszkę Zgoll-Rybkę. Zachwycające stroje do występu przygotowali rodzice młodych aktorów.

Po przepięknym występie dzieci i młodzieży nie mogło zabraknąć życzeń. Złożyła je wszystkim zebranym Dyrektor pani Krystyna Janiszewska, słowami wiersza Jana Twardowskiego pt. „Modlitwa”: „Pomódlmy się w Noc Betlejemską, w noc szczęśliwego rozwiązania, by nam się wszystko rozplątało: węzły, konflikty, powikłania. Oby się wszystkie trudne sprawy porozkręcały jak supełki, a własne ambicje i urazy zaczęły śmieszyć jak kukiełki (...)”. Goście złożyli sobie życzenia i podzielili się opłatkiem. Pani Dyrektor podziękowała też uczniom, nauczycielom: pani Mirosławie Wyleżoł-Mołdrzyk, pani Bożenie Wyleżoł, pani Agacie Kordanowskiej Pisarek, pani Agnieszce Zgoll-Rybce, muzykom: pani Celinie Cebuli, pani Annie Papiernik, pani Karolinie Lustig, panu Mariuszowi Bieniek i panu Jakubowi Langrzyk, pracownikom technicznym CKE, wychowawcom, pracownikom obsługi i administracji i Państwu Iwonie i Tadeuszowi Profaskom.

„Czasem to, co najpiękniejsze, czeka tuż za progiem – w oczach bliskiej osoby, w sercu pełnym życzliwości. Niech Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok 2020 przyniosą Wam szczęście i pomyślność”.

Młodzi artyści naszej szkoły, którzy wzięli udział w przedstawieniu to: Marta Wencel – jako Maryja (i solistka), Szymon Jedziniak – Józef, Zuzanna Orszulik – babcia, Paweł Kurpas – dziadek, Hanna Anioł – mama, Kamil Drapacz – tata, Zofia Kaczmarczyk, Emilia Owczorz, Emilia Stępień – wnuczki, Igor Zych, Tomasz Kosma, Michał Majdzik – trzej Królowie, Jan Gorzawski – Herod, Maciej Kurcok – arcykapłan (oraz solista), Joanna Zgryźniak – dworzanin, Jakub Rybka, Paweł Mikołajewicz, Szymon Grolik, Dominik Kachel, Adrian Szymura, Stanisław Szejka, Wojciech Zgryźniak– pastuszkowie, Kamila Szopa – pastuszek wskazujący drogę do stajenki, Hanna Romaniuk, Dominika Marcisz – gospodynie, Piotr Hudek – gospodarz, Franciszek Chudzik – żołnierz, Krzysztof Sadło – przekazujący rozkaz cezara, a także: Zofia Kurcok - Wiosna, Maja Filuś – Lato, Julia Waclik – Jesień, Martyna Pisarek - Zima, Martyna Świerczok, Hanna Zdziebło, Wiktoria Sitko, Michalina Holeczki, Klaudia Rarata, Mateusz Leszczyński, Zofia Papiernik, Paulina Słupik, Małgorzata Witkowska, Wiktoria Grajcarek, Tymoteusz Rosa, Paweł Sikora, Maja Stokłosa, Julia Wołodkowicz, Lena Bienek, Oskar Krymarys, Martyna Kubasa, Martyna Mikołajewicz, Iwona Owczorz, Karol Profaska, Angelika Wicher, Sonia Wrona, Laura Drapacz, Karol Dziewior, Estera Sokalska, Julia Bieniasz, Magdalena Grądek, Eliza Lasia, Jan Szpyra, Oliwia Balcerek,, Szymon Honysz, Krzysztof Leszczyński, Nadia Teper, Edyta Warzecha, Agata Grajcarek, Jan Kowol, Bartosz Majdzik, Amelia Palenga, Adrian Kubasa, Victoria Nikel, Nikola Słupik, Zuzana Bartoń, Weronika Pala, Zuzanna Witkowska, Mikołaj Wojnarowski, Barbara Cebula, Marta Cebula, Miriam Draga, Karolina Rajtar oraz chórzyści.

Bożena Wyleżoł

Do góry

11. Darczyńca roku

Centrum Organizacji Pozarządowych w Czerwionce – Leszczynach, Fundacja GaSzo oraz KS Decor Bełk po raz kolejny zorganizowali Galę Wolontariusza Roku 2019 Czerwionki-Leszczyn, która odbyła się 5 grudnia 2019 w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Czerwionce-Leszczynach. W tym roku organizacje, osoby fizyczne oraz instytucje uprawnione do angażowania wolontariuszy mogły im podziękować, nominując do tytułu Wolontariusza Roku 2019. W Gali uczestniczył również Ksiądz Proboszcz Parafii pod wezwaniem Jana Sarkandra w Bełku - Konrad Opitek nominowany przez Szkołę Podstawową im. Franciszka Rducha w Bełku do miana DARCZYŃCA ROKU 2019.

Ksiądz Proboszcz w sposób stały i bezinteresowny wspiera społeczność Szkoły Podstawowej im. Franciszka Rducha w Bełku zarówno w działaniach statutowych i dodatkowych. Jest on autorytetem, mentorem, doradcą dla uczniów w wielu sprawach. Ksiądz Proboszcz m.in. współuczestniczy w organizacji różnego typu uroczystościach, promuje wśród dzieci i młodzieży pasje sportowe i turystyczne, dodatkowo  zainicjował działania dotyczące zgłaszania uczniów do otrzymywania stypendium im. ks. Emila Szramka.

Dziękując Księdzu za dotychczasowe wsparcie i współpracę GRATULUJEMY!!!

Krystyna Janiszewska

Do góry

12. Andrzejki w klasach I-III

Andrzejki to tradycja ludowa przekazywana z pokolenia na pokolenie. 30 listopada to dzień jedyny w swoim rodzaju. Wtedy to, zgodnie z tradycją św. Andrzej – patron Grecji, Szkocji i Rosji – uchyla rąbka tajemnicy i za sprawą znaków oraz wróżb podpowiada nam, co nas będzie czekać w przyszłości: szczęście, pieniądze, pech czy może jakaś inna niespodzianka. Wróżby pobudzają wyobraźnię, są źródłem szacunku dla tradycji. Jeden, jedyny taki dzień, kiedy świat realny łączy się ze światem magii, czarów i wróżb. Andrzejki to wspaniała okazja do dobrej zabawy, a jednocześnie są źródłem szacunku dla obrzędów ludowych.

W ubiegłym tygodniu uczniowie kl. I-III doskonale bawili się przy wróżbach andrzejkowych. Przemienili się w prawdziwe Wróżbitki i Wróżbitów.  Dzieci wróżyły za pomocą kart, wosku lanego przez ucho od klucza, magicznych serc, butów oraz kombinacji cyfr z daty urodzenia. Uczestnicy andrzejkowych szaleństw z niecierpliwością przekłuwali papierowe serce, aby odczytać imię swojej sympatii, wróżyli z zastygłej masy wosku wylanego przez klucz do zimnej wody. Katalog wróżb był obszerny i bogaty, a każdy pragnął wywróżyć sobie coś wyjątkowego i poznać swoją przyszłość: tę bliską i tę daleką. Wiele śmiechu i radości dostarczały naszym najmłodszym przepowiednie. Wszyscy gorączkowo czekali na to, by dowiedzieć się, kto jako pierwszy z klasy zmieni stan cywilny, będzie bogaty i komu w życiu się powiedzie.

Serdecznie dziękujemy również rodzicom za zaangażowanie w przygotowanie poczęstunku dla dzieci.

Ewa Salamon

Do góry

14. W płaszczu świętego

Dlaczego w dniu wspomnienia św. Marcina z Tours najchętniej raczymy się gęsiną? Skąd wzięło się przysłowie: „Święty Marcin okrywa swego płaszcza połą oziminę gołą”? Jak doszło do tego, że najpopularniejszym słodkim przysmakiem w tym dniu są rogale z nadzieniem z białego maku?

Odpowiedzi na te wszystkie pytania udzieliła młodzież Szkoły Podstawowej w Bełku. 9 i 10 listopada Koło Teatralne naszej szkoły wystawiło w kościele pw. św. Jana Sarkandra w Bełku spektakl pt. „Płaszcz świętego Marcina”.

Inscenizacje o życiu rzymskiego legionisty, który po nawróceniu został biskupem Tours, odbywają się od trzech lat. Rozpoczęły się z inicjatywy ks. Konrada Opitka. Scenariuszem i reżyserią zajęła się polonistka Bożena Wyleżoł. Ogromne wsparcie i życzliwość przy realizacji tego przedsięwzięcia młodzież otrzymała od Dyrektor szkoły pani Krystyny Janiszewskiej. Inscenizacja była prezentowana w bełkowskim kościele czterokrotnie – po mszy świętej.

Głównym motywem przedstawienia była, oczywiście, historia dotycząca płaszcza przyszłego świętego, którego połową – według legendy - okrył potrzebującego. Po czym we śnie ukazał mu się Chrystus, mówiąc, iż pomagając najsłabszemu, pomógł właśnie Jemu. Ten symboliczny gest młodzież podkreśliła także w inscenizacji: „Spotkałem samych dobrych ludzi, lecz nie mieli dla mnie czasu, nie chcieli się podzielić, nie chcieli mojego towarzystwa” - mówi na końcu potrzebujący człowiek, pod którego postacią ukrył się Król Wszechświata.

We wszystkich odsłonach spektaklu wystąpili uczniowie: Marta Wencel. Martyna Świerczok, Wiktoria Sitko, Maciej Kurcok, Michał Majdzik, Patryk Pabich, Karol Dobrowolski, Igor Zych, Klaudia Rarata, Kewin Kasperczyk, Natalia Brzoza, Joanna Zgryźniak, Hanna Romaniuk, Michalina Holeczki, Hanna Zdziebło, Szymon Jedziniak oraz Karol Ziemnicki – dwa razy i Victoria Grzesiak – raz.

Bożena Wyleżoł

Do góry