1. Szkoła umożliwia: 
- Poznawanie i rozumienie świata oraz jego kultury. 
- Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań. 
- Rozumienie siebie, innych ludzi i ich poglądów. 
- Poszukiwanie duchowych wartości życia. 
- Przygotowanie do odpowiedzialnego współtworzenia świata. 
- Kształtowanie postaw patriotycznych. 
- Zdobywanie wiedzy.

2. Szkoła zapewnia: 
- Różnorodne formy opieki stosowane wobec uczniów, poprawę warunków materialnych i wychowawczych. 
- Opiekę wychowawcy nad fizycznym i psychicznym rozwojem wychowanków. 
- Przygotowanie do życia w społeczeństwie demokratycznym. 
- Przyjazne i korzystne dla zdrowia ucznia warunki edukacji.

3. Szkoła wspiera: 
- Rozwój osobowości. 
- Aktywność poznawczą i twórczą. 
- Rozwój wrażliwości emocjonalnej i wyobraźni społecznej. 
- Wchodzenie w samowychowanie i samokształcenie. 
- Prospołeczne i prozdrowotne działania.