Wizja szkoły

Szkoła jest wspólnotą opartą na partnerstwie, przyjaźni, szacunku i wzajemnej pomocy, a także zaangażowaniu uczniów, rodziców, pracowników w kształtowaniu jej wizerunku.
Szkoła pomaga uczniom w osiąganiu pełni ich rozwoju dzięki:
    • Stworzeniu miłej, bezpiecznej atmosfery nauki współżycia.
    • Rozpoznawaniu, zachęcaniu, rozwijaniu indywidualnych oraz twórczych uzdolnień i umiejętności na miarę ich możliwości intelektualnych
    • Wzbudzaniu miłości do nauki, pojmowanej jako proces trwający całe życie.
    • Rozwijaniu poczucia dumy z osiąganych wyników.
Grono nauczycielskie:
    • Wzajemnie sobie pomaga, okazuje życzliwość i szacunek w wypełnianiu powierzonych mu zadań wobec uczniów szkoły.
    • Poszukuje nowych rozwiązań organizacyjnych, edukacyjnych i opiekuńczo - wychowawczych.
    • Przestrzega etyki zawodu nauczycielskiego.

Misja szkoły

1. Szkoła umożliwia:
- Poznawanie i rozumienie świata oraz jego kultury.
- Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań.
- Rozumienie siebie, innych ludzi i ich poglądów.
- Poszukiwanie duchowych wartości życia.
- Przygotowanie do odpowiedzialnego współtworzenia świata.
- Kształtowanie postaw patriotycznych.
- Zdobywanie wiedzy.
2. Szkoła zapewnia:
- Różnorodne formy opieki stosowane wobec uczniów, poprawę warunków materialnych i wychowawczych.
- Opiekę wychowawcy nad fizycznym i psychicznym rozwojem wychowanków.
- Przygotowanie do życia w społeczeństwie demokratycznym.
- Przyjazne i korzystne dla zdrowia ucznia warunki edukacji.
3. Szkoła wspiera:
- Rozwój osobowości.
- Aktywność poznawczą i twórczą.
- Rozwój wrażliwości emocjonalnej i wyobraźni społecznej.
- Wchodzenie w samowychowanie i samokształcenie.
- Prospołeczne i prozdrowotne działania.

Model absolwenta

Absolwent Gimnazjum nr 7 w Bełku:
    • Propaguje dziedzictwo kultury narodowej.
    • Jest człowiekiem szczęśliwym, akceptującym siebie.
    • Opanował wiedzę i umiejętności na poziomie swoich możliwości.
    • Jest świadomym swoich mocnych i słabych stron.
    • Posiada umiejętność dokonywania własnych wyborów.
    • Przestrzega norm i zasad społecznych.
    • Potrafi radzić sobie z problemami.
    • Jest dobrze przygotowany do dalszej nauki.
    • Godnie reprezentuje szkolę, ojczyznę, rodzinę.
    • Jest otwarty na Europę i świat.
    • Posiada pozytywny stosunek do zabawy, pracy, wypoczynku.
    • Jest odpowiedzialny za środowisko przyrodnicze.
    • Poznaje zasady życia społecznego.
    • Uczy się respektowania potrzeb innych i tolerancji.
    • Posiada umiejętności pracy zespołowej.