>>> Zobacz prezentację "Bezpieczna szkoła" <<<

We wrześniu na terenie szkoły pedagog szkolny w porozumieniu z dyrektorem przeprowadził akcję „Bezpieczna szkoła”. Działania miały charakter diagnostyczny. Ich celem była zbadanie poziomu bezpieczeństwa w szkole oraz wypracowanie sposobów jego ewentualnej poprawy. W drugim i trzecim tygodniu września wychowawcy przeprowadzili zajęcia, które miały zdiagnozować poczucie bezpieczeństwa wśród uczniów.

Zadaniem dzieci było określenie sytuacji zdarzających się w szkole, które ich zdaniem stanowią zagrożenie oraz wypracowanie zachowań podnoszących poziom bezpieczeństwa. Na podstawie wypracowanych przez uczniów materiałów pedagog opracował prezentację multimedialną ukazującą efekty. Wskazano w niej zachowania, które zdaniem uczniów są niebezpieczne oraz poprawiające bezpieczeństwo. Następnie ukazane zostały działania podejmowane przez szkołę w trosce o uczniów.

Należą do nich:

  • Zapewnienie godnych warunków nauki – klasy wyposażone w odpowiednie pomoce, meble, oświetlenie zgodne z wymogami BHP.

  • Zapewnienie bezpieczeństwa poprzez dyżury podczas przerw, zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, rozwiązywanie na bieżąco problemów, współpracując z rodzicami oraz instytucjami wpierającymi szkołę w procesie edukacyjno-wychowawczym.

  • Wyrównywanie szans edukacyjnych - dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości uczniów, prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć specjalistycznych, zajęć rozwijających zainteresowania.

  • Prowadzenie edukacji włączającej - umożliwienie realizacji kształcenia specjalnego na terenie naszej szkoły, prowadzenie zajęć specjalistycznych, dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości uczniów, dostosowanie warunków do specjalnych potrzeb uczniów, przez likwidację barier architektonicznych, wyposażenie w odpowiedni sprzęt techniczny, pomoce dydaktyczne, a także kształtowanie właściwych postaw u uczniów, poprzez organizację apeli, lekcji poświęconych poszerzaniu wiedzy na temat osób niepełnosprawnych, a także corocznej organizacji Tygodnia Osób Niepełnosprawnych.

  • Stwarzanie możliwości osiągnięcia sukcesów poprzez zajęcia wspierające rozwój ucznia, zajęcia rozwijające zainteresowania, przygotowanie uczniów do konkursów przedmiotowych, udział w konkursach, zawodach, promowanie osiągnięć uczniów.

Wypracowany materiał został również umieszczony na gazetce informacyjnej w celu zapoznania z nim rodziców.

Iwona Bartniczek